Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. V-279 „Dėl valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatų patvirtinimo“ ir 2018 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. V-986 „Dėl reikalavimų švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos ataskaitai patvirtinimo“ pateikiu svarstyti Vilniaus „Pelėdos“ pradinės mokyklos bendruomenei ir Mokyklos tarybai

2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Vadovaujantis minėtais dokumentais, mokyklos bendruomenė per 10 dienų nuo mokyklos vadovo metų veiklos ataskaitos paskelbimo (t. y. iki 2019-01-27) turi teisę pateikti pasiūlymus dėl jos vertinimo Mokyklos tarybai. Pasiūlymai teikiami e. p. rasita.petruleviciene@gmail.com.
 
Mokyklos taryba per 15 d. nuo mokyklos vadovo metų veiklos ataskaitos pateikimo, įvertinusi mokyklos vadovo metų veiklos ataskaitą ir mokyklos benduomenės narių siūlymus, priima sprendimą dėl mokyklos vadovo metų veiklos įvertinimo ir pateikia jį mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai.
Susipažinusi su mokyklos tarybos įvertinimu, metų veiklos ataskaitą svarsto ir įvertina savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija ar jos įgaliotas asmuo.