Projektai


Vaiko gerovės komisija


Tyrimai rodo, kad nuo to, kaip vaikas jaučiasi mokykloje, didele dalimi priklauso jo mokymosi motyvacija ir ugdymosi bei mokymosi rezultatai.

 

Vaiko gerovės komisijos tikslas – užtikrinti saugią, jaukią, darnią aplinką mokykloje.

Jei vaikui iškilo problema mokykloje, tėvai pirmiausia turėtų ją aptarti su klasės auklėtoju, ugdančiu mokytoju arba mokyklos psichologu, logopedu. Kai problemai spręsti prireikia specialistų komandos pagalbos, pasitelkiama vaiko gerovės komisija.

VGK VEIKLOS PLANAS 2023-2024 M. M.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS TVARKOS APRAŠAS 2021 m

Vaiko gerovės komisijos nariai:

1. Asta Šermukšnienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui – komisijos pirmininkė;

2. Aleksandra Pampikienė – logopedė;

3. Neringa Kačkienė – psichologė;

4. Kristina Budrytė – specialioji pedagogė;

5. Milda Kryžanauskienė – socialinė pedagogė;

6. Meda Sadeckienė – specialioji pedagogė.

Patyčių ir smurto prevencija


Dokumentai


Tvarkos, aprašai, taisyklės, nuostatai:

MOKYKLOS NUOSTATAI

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Vilniaus Pelėdos mok. tvarkos aprašas dėl telefonų naudojimo mokykloje

Lankomumo tvarkos aprašas 2024

MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJOS DARBO TVARKOS APRAŠAS 2024

Elektroninio dienyno nuostatai

VILNIAUS „PELĖDOS“ PRADINĖS MOKYKLOS KRIZŲ VALDYMO TVARKOS APRAŠAS

MOKINIŲ PAMOKŲ, UGDYTINIŲ UGDYMO DIENŲ LANKOMUMO APSKAITOS IR NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

Mokinio individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarkos aprašas

MOKYKLOS MOKINIŲ APŽIŪROS DĖL ASMENS HIGIENOS TVARKA

MOKYKLOS DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ ĮTARUS MOKINĮ VARTOJUS ALKOHOLĮ, TABAKĄ IR (AR) KITAS PSICHIKĄ VEIKIANČIAS MEDŽIAGAS TVARKOS APRAŠAS (1)

PIRMOSIOS PAGALBOS ORGANIZAVIMO VILNIAUS ,,PELĖDOS“ PRADINĖJE MOKYKLOJE TVARKA

 

Veiklos, ugdymo planai: 

Vilniaus „Pelėdos“ pradinės mokyklos 2024 metų veiklos planas

Vilniaus „Pelėdos“ pradinės mokyklos ugdymo planas 2023-2024 ir 2024-2025 m. m.

Strateginio plano įgyvendinimo vertinimas (Tarpinė ataskaita, 2023)

Strateginis planas 2021-2025

Direktorės J.Sereičikienės 2022m.veiklos ataskaita

V-19 Įsakymas dėl lėšų

 

Prašymai: 

PRAŠYMAS

CD savirūpos plano šablonas

PRAŠYMAS DĖL SAVIRŪPOS PAGALBOS ORGANIZAVIMO

SAVIRŪPOS PAGALBOS ORGANIZAVIMO ATSISAKYMAS

MOKYKLOS DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ MOKINIUI SUSIRGUS AR PATYRUS TRAUMĄ MOKYKLOJE IR MOKINIO TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) INFORMAVIMO APIE MOKYKLOJE PATIRTĄ TRAUMĄ AR ŪMŲ SVEIKATOS SUTRI

PAGALBOS MOKINIO SAVIRŪPAI PAGAL GYDYTOJŲ REKOMENDACIJAS VILNIAUS ,,PELĖDOS“ PRADINĖJE MOKYKLOJE

 

Praleistų pamokų pateisinimas


Prašome užpildyti formą

UTA


UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMO (UTA) ĮGYVENDINIMAS

UTA komandos sudėtis mokykloje:

  1. Asta Šermukšnienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui
  2. Jurgita Sizovienė – mokytoja metodininkė
  3. Rasita Petrulevičienė – vyresnioji mokytoja
  4. Inga Šareikaitė – vyr. mokytoja
  5. Laura Kiseliauskaitė – sekretorė

UTA veiksmų planas mokykloje

Tėvams apie UTA 

UTA renginių ir mokymų planas:

Naudingos nuorodos:

Karjeros ugdymas


Karjeros ugdymas– reikšminga bendrojo ugdymo mokymo dalis, kurios ugdomasis poveikis
besimokantiems išlieka svarbus visą gyvenimą. Vaikas (0-14metų ) fiziškai ir psichiškai vystosi.
Formuojasi jo savivaizdis (polinkiai, nuostatos, interesai, poreikiai), kuris ateityje lems profesijos
pasirinkimą.

Šiuolaikinio darbo pasaulio dinamika ir mokymosi galimybių įvairovė kelia gausybę reikalavimų
žmogui jo karjeros kelyje. Jam būtinos karjeros kompetencijos, apibrėžiamos kaip nuostatų, žinių,
supratimo ir gebėjimų visuma, kuria grįstas asmens savęs ir savo karjeros pažinimas, jos
planavimas, valdymas ir derinimas su kitais savo gyvenimo aspektais.

Karjeros kompetentingumo ugdymo mokykloje (1-4 klasių) uždaviniai būtų:
 Savęs pažinimas;
 Savo gyvenimo valdymo reikšmės supratimas;
 Savęs kaip darbuotojo suvokimas;
 Žinių apie darbuotojus įgijimas;
 Tarpasmeninių įgūdžių įgijimas;
 Gebėjimas save objektyviai pateikti;
 Pagarbos kitiems žmonėms ir jų darbui įgijimas;
 Žinių apie įvairių profesijų darbuotojus įgijimas;
 Darbo kaip vertybės supratimas;
 Teigiamos savimonės ugdymas.

 

Mūsų mažųjų pirmoji karjeros ugdymo edukacija „Pasimatuok šuniuko kirpėjo profesiją“.

Edukacija supažindino su šuniuko anatomija ir priežiūra. Mokiniai įsigilino į šunų parodų subtilybes.

Daugiausiai vaikams džiaugsmo ir teigiamų emocijų suteikė edukacijos žvaigždė pomeranijos špicas SELMA.

Mokiniai įgytas žinias pasitikrino viktorinos metu.